JZM - odkaz venkova budoucím generacím

Jihočeské zemědělské muzeum – odkaz venkova budoucím generacím

 

Název operačního programu:ROP NUTS II Jihozápad

Name of the program:ROP NUTS II Southwest

Název projektu: Jihočeské zemědělské muzeum – odkaz venkova budoucím generacím
Project Title:South Bohemian Museum of Agriculture – Rural linkto future generations.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
This project is co-financed by the European Union.

Celkové předpokládané výdaje projektu/ Total expected project costs:  6 349 540 Kč

Předpokládaná výše podpory z ROP NUTS II Jihozápad/ Estimated amount of support from ROP NUST II Southwest:  5 125 600 Kč

Termín realizace/ Date of realization: 08/2011 – 12/2014

 

Cílem projektu Jihočeské zemědělské muzeum – odkaz venkova budoucím generacím, který byl vybrán k financování z Regionálního operačního programu Jihozápad, je vybudování Jihočeského zemědělského muzea v Netěchovicích.

The project South Bohemian Museum of Agriculture - Rural link to future generations, which has been selected for funding under the Regional Operational Programme Southwest, is to build the South Bohemian Museum of Agriculture in Netěchovice.

Jeho smyslem je rekonstruovat objekt bývalé zemědělské usedlosti, která se nachází v obci Netěchovice pro kulturní účely v návaznosti na cestovní ruch. Snahou je, aby areál statku byl využit pro provoz muzea zemědělské techniky při zachování kulturně historické hodnoty a charakteru.

Aim of this project is to reconstruct a former farmhouse, situated in the village Netěchovice for cultural purposes in relation to tourism. The effort is to make the farm area was used for the operation of the museum of agricultural technology while maintaining the cultural and historical values ​​and character.

Vybudováním muzea dojde ke zvýšení atraktivity místa a k rozvoji partnerské spolupráce.  Partneři pomohou jak při realizaci projektu tak při provozu samotného muzea.

The construction of the museum will increase the attractiveness of the place and the development of partnerships. Partnerswill help both in project implementation so when operating the museum itself.

 

Partneři projektu/ Project Partners:

MAS VLTAVA, o.s. 

Občanský sdružení POMOC Týn nad Vltavou

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

IN REGIO, o.p.s.

Jihočeské zemědělské muzeum – odkaz venkova budoucím generacím